ข่าวคนไทยในอเมริกา
“บิ๊กโจ๊ก” หารือปัญหาค้ามนุษย์ที่ ดีซี

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : “พล.ต.อ.สุรเชษฐ์” พร้อมคณะเข้าพบหารือเรื่องการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับกับผอ.แผนกต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดีซี

ข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่าระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2023 นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ นำคณะผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ประกอบด้วย พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง นางสาวสิริโสภา เตียนสำรวย ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายพงศ์ธร ศุภการ ผู้แทนศูนย์บัญชาการป้องกันการค้ามนุษย์แรงงาน กระทรวงแรงงาน และนางอภิญญา ทาจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทางทะเล ซึ่งได้รับรางวัล TIP Report Hero ประจำปี 2022 จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนกรุงวอชิงตัน เพื่อพบหารือกับหน่วยงานของสหรัฐฯ เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์และการขจัดการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ซึ่งเป็นมิติหนึ่งของการกระชับความเป็นหุ้นส่วนไทย-สหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ในโอกาสการครบรอบ 190 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ในปี 2023

คณะผู้แทนไทยได้พบหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับกับผู้แทนฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รวมทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ องค์กรภาคประชาสังคม และภาคเอกชนของสหรัฐฯ โดยได้เน้นย้ำความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รวมทั้งรับมือกับอุปสรรคและความท้าทายใหม่ ๆ ในปัจจุบันโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไปสู่การใช้ช่องทางออนไลน์ในการก่ออาชญากรรมมากขึ้น

คณะผู้แทนไทยได้นำเสนอความก้าวหน้าของไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นวาระแห่งชาติและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการ (Whole-of-Government) ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในสังคม (Whole-of-Society) โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เสียหายในกระบวนการกำหนดนโยบายและการดำเนินการของภาครัฐ ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทยได้เน้นย้ำถึงความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญของไทยในการปรับปรุงเชิงโครงสร้างผ่านการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่สถิติการจับกุม การดำเนินคดี และการเยียวยาผู้เสียหายที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแนวทางการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของทั้งสองประเทศ ผ่านการแสวงหาความร่วมมือใหม่ๆ อาทิ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลเบาะแสการกระทำความผิด และการพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ คณะผู้แทนไทยได้ศึกษาการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคม Polaris ซึ่งดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ผ่านสายด่วน (Hotline) ของรัฐบาลสหรัฐฯ และประสานงานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการจัดเก็บฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานและกำหนดนโยบายต่อไปตลอดจนมีความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ในต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหาย โดยคณะผู้แทนไทยได้ใช้โอกาสนี้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาการบริหารจัดการสายด่วนของไทย

รัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศพร้อมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับกับสหรัฐฯ และประเทศต่างๆ เพื่อบรรลุวาระแห่งชาติในการขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดไป.
 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
599
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข